Aigiri Nandini Lyrics

Credits:
Title: Aigiri Nandini

Aigiri Nandini Lyrics in Telugu

అయి గిరినందిని నందితమేదిని విశ్వ-వినోదిని నందనుతే
గిరివర వింధ్య-శిరో‌உధి-నివాసిని విష్ణు-విలాసిని జిష్ణునుతే |
భగవతి హే శితికంఠ-కుటుంబిణి భూరికుటుంబిణి భూరికృతే
జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 1 ||

సురవర-హర్షిణి దుర్ధర-ధర్షిణి దుర్ముఖ-మర్షిణి హర్షరతే
త్రిభువన-పోషిణి శంకర-తోషిణి కల్మష-మోషిణి ఘోషరతే |
దనుజ-నిరోషిణి దితిసుత-రోషిణి దుర్మద-శోషిణి సింధుసుతే
జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 2 ||

అయి జగదంబ మదంబ కదంబవన-ప్రియవాసిని హాసరతే
శిఖరి-శిరోమణి తుఙ-హిమాలయ-శృంగనిజాలయ-మధ్యగతే |
మధుమధురే మధు-కైతభ-గంజిని కైతభ-భంజిని రాసరతే
జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 3 ||

అయి శతఖండ-విఖండిత-రుండ-వితుండిత-శుండ-గజాధిపతే
రిపు-గజ-గండ-విదారణ-చండపరాక్రమ-శౌండ-మృగాధిపతే |
నిజ-భుజదండ-నిపాటిత-చండ-నిపాటిత-ముండ-భటాధిపతే
జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 4 ||

అయి రణదుర్మద-శత్రు-వధోదిత-దుర్ధర-నిర్జర-శక్తి-భృతే
చతుర-విచార-ధురీణ-మహాశయ-దూత-కృత-ప్రమథాధిపతే |
దురిత-దురీహ-దురాశయ-దుర్మతి-దానవ-దూత-కృతాంతమతే
జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 5 ||

అయి నిజ హుంకృతిమాత్ర-నిరాకృత-ధూమ్రవిలోచన-ధూమ్రశతే
సమర-విశోషిత-శోణితబీజ-సముద్భవశోణిత-బీజ-లతే |
శివ-శివ-శుంభనిశుంభ-మహాహవ-తర్పిత-భూతపిశాచ-పతే
జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 6 ||

ధనురనుసంగరణ-క్షణ-సంగ-పరిస్ఫురదంగ-నటత్కటకే
కనక-పిశంగ-పృషత్క-నిషంగ-రసద్భట-శృంగ-హతావటుకే |
కృత-చతురంగ-బలక్షితి-రంగ-ఘటద్-బహురంగ-రటద్-బటుకే
జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 7 ||

అయి శరణాగత-వైరివధూ-వరవీరవరాభయ-దాయికరే
త్రిభువనమస్తక-శూల-విరోధి-శిరోధి-కృతా‌உమల-శూలకరే |
దుమి-దుమి-తామర-దుందుభి-నాద-మహో-ముఖరీకృత-దిఙ్నికరే
జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 8 ||

సురలలనా-తతథేయి-తథేయి-తథాభినయోదర-నృత్య-రతే
హాసవిలాస-హులాస-మయిప్రణ-తార్తజనేమిత-ప్రేమభరే |
ధిమికిట-ధిక్కట-ధిక్కట-ధిమిధ్వని-ఘోరమృదంగ-నినాదరతే
జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 9 ||

జయ-జయ-జప్య-జయే-జయ-శబ్ద-పరస్తుతి-తత్పర-విశ్వనుతే
ఝణఝణ-ఝింఝిమి-ఝింకృత-నూపుర-శింజిత-మోహితభూతపతే |
నటిత-నటార్ధ-నటీనట-నాయక-నాటకనాటిత-నాట్యరతే
జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 10 ||

అయి సుమనః సుమనః సుమనః సుమనః సుమనోహర కాంతియుతే
శ్రితరజనీరజ-నీరజ-నీరజనీ-రజనీకర-వక్త్రవృతే |
సునయనవిభ్రమ-రభ్ర-మర-భ్రమర-భ్రమ-రభ్రమరాధిపతే
జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 11 ||

మహిత-మహాహవ-మల్లమతల్లిక-మల్లిత-రల్లక-మల్ల-రతే
విరచితవల్లిక-పల్లిక-మల్లిక-ఝిల్లిక-భిల్లిక-వర్గవృతే |
సిత-కృతఫుల్ల-సముల్లసితా‌உరుణ-తల్లజ-పల్లవ-సల్లలితే
జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 12 ||

అవిరళ-గండగళన్-మద-మేదుర-మత్త-మతంగజరాజ-పతే
త్రిభువన-భూషణభూత-కళానిధిరూప-పయోనిధిరాజసుతే |
అయి సుదతీజన-లాలస-మానస-మోహన-మన్మధరాజ-సుతే
జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 13 ||

కమలదళామల-కోమల-కాంతి-కలాకలితా‌உమల-భాలతలే
సకల-విలాసకళా-నిలయక్రమ-కేళికలత్-కలహంసకులే |
అలికుల-సంకుల-కువలయమండల-మౌళిమిలద్-వకులాలికులే
జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 14 ||

కర-మురళీ-రవ-వీజిత-కూజిత-లజ్జిత-కోకిల-మంజురుతే
మిలిత-మిలింద-మనోహర-గుంజిత-రంజిత-శైలనికుంజ-గతే |
నిజగణభూత-మహాశబరీగణ-రంగణ-సంభృత-కేళితతే
జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 15 ||

కటితట-పీత-దుకూల-విచిత్ర-మయూఖ-తిరస్కృత-చంద్రరుచే
ప్రణతసురాసుర-మౌళిమణిస్ఫురద్-అంశులసన్-నఖసాంద్రరుచే |
జిత-కనకాచలమౌళి-మదోర్జిత-నిర్జరకుంజర-కుంభ-కుచే
జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 16 ||

విజిత-సహస్రకరైక-సహస్రకరైక-సహస్రకరైకనుతే
కృత-సురతారక-సంగర-తారక సంగర-తారకసూను-సుతే |
సురథ-సమాధి-సమాన-సమాధి-సమాధిసమాధి-సుజాత-రతే
జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 17 ||

పదకమలం కరుణానిలయే వరివస్యతి యో‌உనుదినం న శివే
అయి కమలే కమలానిలయే కమలానిలయః స కథం న భవేత్ |
తవ పదమేవ పరంపద-మిత్యనుశీలయతో మమ కిం న శివే
జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 18 ||

కనకలసత్కల-సింధుజలైరనుషింజతి తె గుణరంగభువం
భజతి స కిం ను శచీకుచకుంభత-తటీపరి-రంభ-సుఖానుభవమ్ |
తవ చరణం శరణం కరవాణి నతామరవాణి నివాశి శివం
జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 19 ||

తవ విమలే‌உందుకలం వదనేందుమలం సకలం నను కూలయతే
కిము పురుహూత-పురీందుముఖీ-సుముఖీభిరసౌ-విముఖీ-క్రియతే |
మమ తు మతం శివనామ-ధనే భవతీ-కృపయా కిముత క్రియతే
జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 20 ||

అయి మయి దీనదయాళుతయా కరుణాపరయా భవితవ్యముమే
అయి జగతో జననీ కృపయాసి యథాసి తథానుమితాసి రమే |
యదుచితమత్ర భవత్యురరీ కురుతా-దురుతాపమపా-కురుతే
జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 21 ||

Aigiri Nandini Lyrics in English

1. ayi girinandini nanditamēdini viśvavinōdini nandinutē
girivaravindhyaśirōdhinivāsini viṣṇuvilāsini jiṣṇunutē
bhagavati hē śitikaṇṭhakuṭumbini bhūrikuṭumbini bhūrikr̥tē
jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

2. suravaravarṣiṇi durdharadharṣiṇi durmukhamarṣiṇi harṣaratē
tribhuvanapōṣiṇi śaṅkaratōṣiṇi kilbiṣamōṣiṇi ghōṣaratē
danujanirōṣiṇi ditisutarōṣiṇi durmadaśōṣiṇi sindhusutē
jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

3. ayi jagadamba madamba kadambavanapriyavāsini hāsaratēśikhariśirōmaṇituṅgahimālayaśr̥ṅganijālayamadhyagatē
madhumadhurē madhukaiṭabhagan̄jini kaiṭabhabhan̄jini rāsaratē
jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

4. ayi śatakhaṇḍa vikhaṇḍitaruṇḍa vituṇḍitaśuṇḍa gajādhipatē
ripugajagaṇḍa vidāraṇacaṇḍa parākramaśuṇḍa mr̥gādhipatē
nijabhujadaṇḍa nipātitakhaṇḍavipātitamuṇḍabhaṭādhipatē
jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

5. ayi raṇadurmada śatruvadhōdita durdharanirjara śaktibhr̥tē
caturavicāradhurīṇa mahāśiva dūtakr̥ta pramathādhipatēduritadurīhadurāśayadurmatidānavadūtakr̥tāntamatē
jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

6. ayi śaraṇāgatavairivadhūvara vīravarābhayadāyakarē
tribhuvana mastaka śūlavirōdhiśirōdhikr̥tāmala śūlakarē
dumidumitāmara dundubhināda mahō mukharīkr̥ta tigmakarē
jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

7. ayi nijahuṅkr̥timātra nirākr̥ta dhūmravilōcana dhūmraśatē
samaraviśōṣita śōṇitabīja samudbhavaśōṇita bījalatē
śiva śiva śumbha niśumbha mahāhava tarpita bhūta piśācaratē
jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

8. dhanuranusaṅga raṇakṣaṇasaṅga parisphuradaṅga naṭatkaṭakē
kanaka piśaṅgapr̥ṣatkaniṣaṅgarasadbhaṭa śr̥ṅga hatāvaṭukē
kr̥tacaturaṅga balakṣitiraṅga ghaṭadbahuraṅga raṭadbaṭukē
jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

9. suralalanā tatathēyi tathēyi kr̥tābhinayōdara nr̥tyaratē
kr̥ta kukuthaḥ kukuthō gaḍadādikatāla kutūhala gānaratē
dhudhukuṭa dhukkuṭa dhindhimita dhvani dhīra mr̥daṅga ninādaratē
jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

10. jaya jaya japya jayē jaya śabdaparastuti tatpara viśvanutē
bhaṇa bhaṇa bhin̄jimi bhiṅkr̥tanūpura sin̄jitamōhita bhūtapatē
naṭitanaṭārdha naṭīnaṭanāyaka nāṭitanāṭya sugānaratē
jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

11. ayi sumanaḥ sumanaḥ sumanaḥ sumanaḥ sumanōhara kāntiyutē
śrita rajanī rajanī rajanī rajanī rajanīkara vaktravr̥tē
sunayana vibhramara bhramara bhramara bhramara bhramarādhipatē
jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

12. sahita mahāhava mallama tallika mallita rallaka mallaratē
viracita vallika pallika mallika bhillika bhillika varga vr̥tē
sitakr̥ta pullisamullasitāruṇa tallaja pallava sallalitē
jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

13. aviralagaṇḍagalanmadamēdura mattamataṅgaja rājapatē
tribhuvanabhūṣaṇabhūtakaḷānidhi rūpapayōnidhi rājasutē
ayi sudatījana lālasamānasa mōhanamanmatha rājasutē
jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

14. kamaladalāmala kōmalakānti kalākalitāmala bhālalatē
sakalavilāsa kaḷānilayakrama kēḷicalatkala hansakulē
alikula saṅkula kuvalaya maṇḍala maulimiladbhakulāli kulē
jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

15. karamuraḷīravavījitakūjita lajjitakōkila man̄jumatē
miḷita pulinda manōhara gun̄jita ran̄jitaśaila nikun̄jagatē
nijaguṇabhūta mahāśabarīgaṇa sadguṇasambhr̥ta kēḷitalē
jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

16. kaṭitaṭapīta dukūlavicitra mayūkhatiraskr̥ta candrarucē
praṇatasurāsura mauḷimaṇisphuradanśulasannakha candrarucē
jitakanakācala mauḷipadōrjita nirbharakun̄jara kumbhakucē
jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

17. vijita sahasrakaraika sahasrakaraika sahasrakaraikanutē
kr̥ta suratāraka saṅgaratāraka saṅgaratāraka sūnunutē
surathasamādhi samānasamādhi samādhisamādhi sujātaratē
jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

18. padakamalaṁ karuṇānilayē varivasyati yōnudinaṁ sa śivē
ayi kamalē kamalānilayē kamalānilayaḥ sa kathaṁ na bhavēt
tava padamēva parampadamityanuśīlayatō mama kiṁ na śivē
jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

19. kanakalasatkala sindhujalairanu sin̄cinutēguṇa raṅgabhuvaṁ
bhajati sa kiṁ na śacīkucakumbha taṭīparirambha sukhānubhavam
tava caraṇaṁ śaraṇaṁ karavāṇi natāmaravāṇi nivāsi śivaṁ
jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

20. tava vimalēndukulaṁ vadanēndumalaṁ sakalaṁ nanu kūlayatē
kimu puruhūta purīndumukhī sumukhībhirasau vimukhīkriyatē
mama tu mataṁ śivanāmadhanē bhavatī kr̥payā kimuta kriyatē
jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

21. ayi mayi dīnadayālutayā kr̥payaiva tvayā bhavitavyamumē
ayi jagatō jananī kr̥payāsi yathāsi tathānubhitāsiratē
yaducitamatra bhavatyurari kurutādurutāpamapākurutē
jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

Aigiri Nandini Lyrics Meaning

Victory and victory to you,
Oh darling daughter of the mountain,
Who makes the whole earth happy,
Who rejoices with this universe,

Who is the daughter of Nanda,
Who resides on the peak of Vindhyas,
Who plays with Lord Vishnu,
Who has a glittering mien,

Who is praised by other goddesses,
Who is the consort of the lord with the blue neck,
Who has several families,
Who does good to her family.

Who has captivating braided hair,
Who is the daughter of a mountain.
And who is the slayer of Mahishasura.

Victory and victory to you,
Oh darling daughter of the mountain,
Oh goddess who showers boons on devas,
Who punishes those who are undisciplined.

Who tolerates ugly faced ogres,
Who enjoys in being happy,
Who looks after the three worlds,
Who pleases lord Shiva,

Who removes effect of sins,
Who rejoices with the holy sound,
Who is angry on the progenies of Dhanu,
Who is angry with the children of Dithi,

Who discourages those with pride,
Who is the daughter of the Ocean,
Who has captivating braided hair,

Who is the daughter of a mountain.
And who is the slayer of Mahishasura.

Victory and victory to you,
Oh darling daughter of the mountain,
Oh , mother of the entire world,
Who loves to live in the forest of Kadambha trees,

Who enjoys to smile,
Who lives in the top peak of the great Himalayas
Who is sweeter than honey,
Who keeps the treasures of Madhu and Kaidabha,

Who is the slayer of Kaidabha,
Who enjoys her dancing,
Who has captivating braided hair,

Who is the daughter of a mountain.
And who is the slayer of Mahishasura.

Victory and victory to you,
Oh darling daughter of the mountain,
Oh Goddess who breaks the heads of ogres,
In to hundreds of pieces,

Who cuts the trunks of elephants in battle,
Who rides on the valorous lion,
Which tears the heads of elephants to pieces,
Who severs the heads of the generals of the enemy,

With her own arms,
Who has captivating braided hair,
Who is the daughter of a mountain.
And who is the slayer of Mahishasura.

Victory and victory to you,
Oh darling daughter of the mountain,
Oh Goddess who has the strength which never diminishes,
To gain victory over enemies in the battle field,

Who made Pramatha, the attendant of Lord Shiva,
Known for his tricky strategy, as her assistant,
Who took the decision to destroy the asuras,

Who are bad people, with evil thoughts and mind,
Oh Goddess who has captivating braided hair,
Who is the daughter of a mountain.
And who is the slayer of Mahishasura.

Victory and victory to you,
Oh darling daughter of the mountain,
Oh Goddess who forgives and gives refuge,
To the heroic soldiers of the enemy rank,

Whose wives come seeking refuge for them,
Oh Goddess who is armed with trident ,
Ready to throw on the heads of those,
Who cause great pain to the three worlds,

Oh Goddess who shines likes the hot sun,
And who is aroused by sound of “Dhumi, Dhumi,”
Produced by the beating of drums by the devas,

Oh Goddess who has captivating braided hair,
Who is the daughter of a mountain.
And who is the slayer of Mahishasura.

Victory and victory to you,
Oh darling daughter of the mountain,
Oh, Goddess who blew away hundreds of ogres,
Who had smoking eyes,

With her mere sound of “Hum”
Oh Goddess who is the blood red creeper,
Emanating from the seeds of blood,
Which fell in the battle field,

Oh Goddess who delights in the company of Lord Shiva,
And the ogres Shumbha and Nishumbha,
Who were sacrificed in the battle field,

Oh Goddess who has captivating braided hair,
Who is the daughter of a mountain.
And who is the slayer of Mahishasura.

Victory and victory to you,
Oh darling daughter of the mountain,
Oh Goddess who decks herself with ornaments,
On her throbbing limbs in the field of battle,

When she gets her bow ready to fight,
Oh Goddess , who killed her enemies,
In the field of battle with a shining sword,
And the shaking of her golden brown spots,

Oh Goddess , who made the battle ground of the four fold army,
In to a stage of drama with screaming little soldiers,
Oh Goddess who has captivating braided hair,

Who is the daughter of a mountain.
And who is the slayer of Mahishasura.

Victory and victory to you,
Oh darling daughter of the mountain,
Oh Goddess , whose victory is sung,
By the whole universe,

Which is interested in singing her victory,
Oh Goddess who attracts the attention of Lord Shiva,
By the twinkling sound made by her anklets,
While she is engaged in dancing,

Oh Goddess who gets delighted ,
By the dance and drama by versatile actors,
Even while she is half of Lord Shiva’s body,

Oh Goddess who has captivating braided hair,
Who is the daughter of a mountain.
And who is the slayer of Mahishasura.

Victory and victory to you,
Oh darling daughter of the mountain,
Oh Goddess of the people with good mind,
Who is greatly gracious to such people,

Oh Goddess who appears very pretty to the good minded,
Oh Goddess with moon like face,
Who is as cool as the moon ,to those in the dark,
Oh Goddess whose face shines in the moon light,

Oh Goddess whose very pretty flower like eyes attracts the bees ,
Oh Goddess who attracts devotees ,like a flower which attracts bees,
Oh Goddess who attracts her lord like a bee,

Oh Goddess who has captivating braided hair,
Who is the daughter of a mountain.
And who is the slayer of Mahishasura.

Victory and victory to you,
Oh darling daughter of the mountain,
Oh Goddess who becomes happy,
In the sport of battle, assisted by warriors,

Oh Goddess who is surrounded by hunters,
Whose hut is surrounded by creepers,
And the tribes of Mallikas, Jillakas and Bhillakas,
Oh Goddess who is as pretty as

The famous fully opened flower,
Oh Goddess , who is as pretty as the creeper,
Full of red tender leaves,

Oh Goddess who has captivating braided hair,
Who is the daughter of a mountain.
And who is the slayer of Mahishasura.

Victory and victory to you,
Oh darling daughter of the mountain,
Oh Goddess , who walks like a royal elephant in rut,
In Whose face there is a copious flow of ichors,

Oh Goddess , who is the daughter of the ocean of milk,
From where the pretty moon also took his birth,
Oh Goddess who is the ornament of the three worlds,
Oh Goddess who is worshipped by the God of love,

Who fills the minds of pretty ladies with desire,
Oh Goddess who has captivating braided hair,
Who is the daughter of a mountain.
And who is the slayer of Mahishasura.

Victory and victory to you,
Oh darling daughter of the mountain,
Oh Goddess , whose spotless forehead,
Which is of delicate prettiness,

Is like pure and tender lotus leaf,
Oh Goddess who moves like the spotlessly pretty swans,
Which Move with delicate steps,
And which is the epitome of arts,

Oh Goddess ,Whose tress is surrounded
By bees from bakula trees,
Which normally crowd the tops of lotus flowers,

Oh Goddess who has captivating braided hair,
Who is the daughter of a mountain.
And who is the slayer of Mahishasura.

Victory and victory to you,
Oh darling daughter of the mountain,
Oh Goddess with sweet tender thoughts,
Whose sweet enchanting music,

Made through the flute in her hands,
Put the sweet voiced nightingale to shame,
Oh Goddess who stays in pleasant mountain groves,
Which resound with the voice of tribal folks,

Oh Goddess, whose playful stadium,
Is filled with flocks of tribal women,
Who have many qualities similar to her,

Oh Goddess who has captivating braided hair,
Who is the daughter of a mountain.
And who is the slayer of Mahishasura.

Victory and victory to you,
Oh darling daughter of the mountain,
Oh goddess, who wears yellow silks on her waist,
Which has peculiar brilliance ,

That puts the moon to shame,
Oh goddess, whose toe nails shine like the moon,
Because of the reflection of the light,
From the crowns of Gods and asuras who bow at her feet,

Oh Goddess whose breasts which challenge,
The forehead of elephants and the peaks of golden mountains,
Oh Goddess who has captivating braided hair,

Who is the daughter of a mountain.
And who is the slayer of Mahishasura.

Victory and victory to you,
Oh darling daughter of the mountain,
Oh Goddess , whose splendour ,
Defeats the Sun with his thousand rays

Oh Goddess , who is saluted by the Sun,
Who has thousands of rays,
Oh Goddess who was praised,
By Tharakasura after his defeat,

In the war between him and your son,
Oh Goddess who was pleased with King Suratha,
And the rich merchant called Samadhi,
Who entered in to Samadhi,

And who prayed for endless Samadhi,
Oh Goddess who has captivating braided hair,
Who is the daughter of a mountain.
And who is the slayer of Mahishasura.

Victory and victory to you,
Oh darling daughter of the mountain,
Oh Goddess, in whom mercy lives,
And who is auspiciousness itself,

He who worships thine lotus feet,
Daily without fail,
Would for sure be endowed with wealth,
By that Goddess who lives on lotus,

And if I consider thine feet as only refuge,
Is there anything that I will not get,
Oh Goddess who has captivating braided hair,
Who is the daughter of a mountain.
And who is the slayer of Mahishasura.

Victory and victory to you,
Oh darling daughter of the mountain,
He who sprinkles the water of the ocean,
Taken in a golden pot , on your play ground,

Oh Goddess will get the same pleasure ,
Like the Indra in heaven, when he fondles,
The pot like breasts of his wife Suchi,
So I take refuge in thine feet Oh Goddess,

Which is also place where Shiva resides,
Oh Goddess who has captivating braided hair,
Who is the daughter of a mountain.
And who is the slayer of Mahishasura.

Victory and victory to you,
Oh darling daughter of the mountain,
He who keeps thine face adorned by moon,
In his thought would never face rejection,

By the bevy of pretty beauties with moon like face,
In the celestial Indra’s court,
And so oh Goddess who is held in esteem by Shiva,
I am sure you would not reject my wishes,

Oh Goddess who has captivating braided hair,
Who is the daughter of a mountain.
And who is the slayer of Mahishasura.

Victory and victory to you,
Oh darling daughter of the mountain,
Please shower some mercy on me,
As you are most merciful on the oppressed.

Oh mother of the universe ,be pleased,
To give me the independence ,
To consider you as my mother
And do not reject my prayer even if it is improper,
But be pleased to drive away all my sorrows,

Oh Goddess who has captivating braided hair,
Who is the daughter of a mountain.
And who is the slayer of Mahishasura.

Aigiri Nandini Lyrics in Telugu